Fabian Demicoli

AL 96/2011 li jsallab lill-Confectioners irid jinbidel

Il-Gvern accetta t-talba tal-GRTU illi z-zmien stipulat (sal-ahhar ta' Mejju) biex is-sidien tan-negozji li ghandhom licenzja ta' confectionery u ukoll licenzja li tippermettilhom li jbieghu prodotti alkoholici (imbejjed, spirti u birra) jkollhom iwaqqghu wahda minn dawn iz-zewg licenzji sal-15 ta' Gunju 2011.

 

Il-GRTU izda isostni bil-qawwi li l-Gvern aktar milli jestendi kellu jkun gust u jbiddel mill-ewwel l-Avviz.Legali anomalu u ghal kollox ingust li qed jipprova b'sahha tal-Ligi jimponi fuq is-sidien ta' dawn in-negozji u naqsilhom id-drittijiet naxxenti mill-licenzji taghhom. Ghas-sid tan-negozju l-licenzja hija valur importanti tan-negozju tieghu. M'ghandu l-ebda dritt il-Gvern jekk mhux b'decizjoni ta' Qorti li jaqbad u jillegizla b'sepliciment Avviz Legali li sid ta' negozju ghandu jarmi bicca min negozju tieghu. Ghalhekk il-GRTU issostni li dan l-Avviz Legali hu zbaljat u ghandu jigi emendat bla hafna tidwir aktar.

Il-bicca ‘l kbira tal-confectioners mifruxa ma Malta u Ghawdex kollu lill-Gvern ma holqulu l-ebda inkonvenjent bil-licenzja li ghandhom. Ghalhekk kellu jhallihom bi kwiethon. Dawk li holqu l-problema kienu ftit illi jbieghu primarjament xorb alkoholiku u l-aktar f'zoni maghrufa bhala postijiet ta' divertiment frekwentati miz-zaghzagh u li ukoll inghataw licenzja ta' confectionery barra l-licenzja li kellhom li tippermettilhom li jbieghu xorb alkoholiku. Bis-sahha ta' din l-licenzja ta' confectionery huma setghu jgawdu mill-vantagg li illum ghandu confectioner illi jibqa' miftuh is-sieghat kollha.

Gvern tal-affari tieghu jillegizla biex isolvi problema u mhux jillegizla biex johloq diversi problemi. Il-GRTU ghalhekk issostni li fl-iqsar zmien possibli l-Gvern ghandu jaqbat u jemenda jew jirrevoka minnufih l-Avviz Legali 96/2011 u floku jintroduci Avviz Legali iehor li jindirizza l-problema li tezizti u mhux jibqa' jsostni li ghandu jsallab lill-confectioners kollha.

Il-GRTU  diga infurmat lill-Prim Ministru, lill-Onorevoli Mario de Marco u lill-Onorevoli Jason Azzopardi li l-GRTU f'isem il-confectioners lesta biex tikkopera bis-shih sabiex il-confectioners li jbieghu primarjament prodotti ta' dolcerija u ikel, filwaqt li jibqghu jzommu l-licenzja li tippermetilhom li jbieghu ix-xorb, jikkommettu ruhhom  taht struttura legizlattiva adegwata, li ma jhallux l-hwienet taghhom ikunu lok ta' abbuz ta' bejgh ta' alkohol liz-zaghzagh specjalment fil-hinijiet ta' wara d-disgha ta' filghaxija.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).