SME Chamber

AGM 2009

Il-Wiehed u Sittin Laqgha Generali Annwali tal-GRTU

Il-GRTU tkompli tikber

Il-GRTU illum ghalqet b’success il-Wiehed u Sittin Laqgha Generali
Annwali taghha li kkonkludit is-sena ta’ hidma 2009 u taghat ftuh ghal
sena ta` hidma 2010. Il-laqgha general inzammet fil-kwartieri tal-GRTU
fi Triq ir-Repubblika il-Belt.Id-diskorsi ewlenin waqt il-Laqgha
Generali kienu dawk tal-President Paul Abela u tad-Direttur Generali
Vince Farrugia.Id-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia ipprezenta
r-Rapport ta’ Hidma ghas-sena 2009. Vince Farrugia qal li din kienet
wahda mill-aghar snin ghal-ekonomija mondjali. F`hafna pajjizi
il-qaghad qabez l-ghoxrin fil-mija, s-salarji gew imqaccta u l-bejgh
mill-hwienet f’xi pajjizi bhal Latvia naqas aktar minn 30%. F’ Malta
skond l-istatistika tal-Eurostat il-bejgh mill-hwienet naqas b’19.6% li
hi r-raba l-aktar waqa fil-bejgh fost il-pajjizi tal-EU fejn il-medja
hi ta’ nuqqas ta’ 4%. Kompla jghid li l-prospetti ghas-sena 2010 ma
tantx huma tajbin u ghalhekk hu importanti hafna li ahna nkomplu
nixprunaw il-Gvern biex jaghmel dak li hu possibli sabiex in-negozji
zghar ta`pajjizna ma jitkissrux.

Id-Direttur Generali qal li l-GRTU wzat ukoll l-influwenza li  dejjem
tikber li llum ghandna il-GRTU fil-EuroCommerce, fil-UEAPME, fl-EESC u
mall-Kummissjoni Ewropea biex ikun assigurat li l-Unjoni Ewropea
jkollha pakkett ta` stimulu ekonomiku li jipprijorizza l-intrapriza
zghira u medja. Il-pakkett ta` stimulu li  ir-rapprezentanti tas-sidien
tan-negozji zghar u medji ewropej gghelu lill-Unjoni Ewropea taddotta
jiehu wkoll in konsiderazzjoni l-problemi tal-ekonomiji zghar bhal
Malta u wkoll il-problemi tal-intraprizi zghar u medji f’kuntest ta’
ekonomija zghira u miftuha bhal Malta. Dan fuq insistenza tal-GRTU ta’ 
Malta.


Is-Sur Farrugia semma wkoll li l-GRTU qed tahdem hafna
fil-lokalitajiet grazzi ghall-kooperazzjoni shiha li ghandha ma hafna
Kunsilli Lokali kif ukoll mas-Segretarju Parlamentari responsabbli
mil-Kunsilli Lokali Dr Chris Said. Qasam importanti iehor li semma u li
l-GRTU attiva hafna fih hu dak tal-ambjent: l-immaniggjar ta` skart u
problemi ta` energija u ta`riciklagg. Il-GRTU illum thaddem skema
ta`compliance u immaniggjar ta` skart ricikabbli li hi l-aqwa
fil-pajjiz. Illum Green MT, li hi kumpanija 100% owned mill-GRTU, hi
responsabbli ghall-gbir ta` kwazi elf u tmien mitt (1800) tunnellata
ta`skart tal-ippakkeggjar u bil-kuntratti li ghandna ma` numru kbir ta`
Kunsilli Lokali qed tigbor 79% tal-iskart kolllu li l-membri fl-iskema
poggew fuq il-waste stream  ta’ Malta fl-ahhar tlett xhur. B’rizultat
ta’ dan l-imsiehba fl-iskema tal-GRTU illum qed jiffrankaw li jhallsu
l-ECO Kontribuzzjoni li tfisser iffrankar ta mijiet ta’ eluf ta’ euro
ghall-imsiehba. Il-GRTU accettat dan l-obbligu li thaddem hi skema
bhall din biex wkoll  ftizgura li ir-retailers  ma jkunux imghkela
mil-Kunsilli Lokali jhallsu biex jingabrilhom li skart li ghalih qed
ihallsu l-imsiehba tal-iskema tal-GRTU u biex l-importaturi
jitnaqqsilhom l-piz enormi li ghandhom taht il-ligi. B’dan il-GRTU
wkoll qed tghin bil-kbir biex pajjizna jkun aktar nadif u nkunu kapaci
nibzghu aktar ghal sahhitna u nindukraw l-interessi tan-nies kollha li
jaqalghu hobzhom minn dan is-settur.


Id-Direttur semma wkoll ix-xoghol kollu li ghamlet il GRTU din is-sena 
fuq ir-Riforma tal-MEPA, it-Turizmu, u l-iskema tal-Pharmacy of Your
Choice. B’moghod specjali din is-sena l-GRTU hadmet biex l-iskemi ta’
appogg lin-negozji li jithaddmu mill-Malta Enterprise jkunu miftuhin
ghal kull tip ta` negozju u mhux biss ghall-manifattura. Illum
kummercjant, sole trader, u kull settur, anke retailer u self employed,
jista` japplika ghal ghajnuna.


Vince Farrugia qal li matul din is-sena il-GRTU enfasizzat hafna
l-qasam internazzjonali.  Barra li zammet lill-membri taghha aggornati
fuq l-issues li l-Kummissjoni Ewropea tressaq ghall-konsultazzjoni lil
organizazzjonijiet bhal GRTU  u li dwarhom tkun trid l-opinjoni
tal-kummercjanti Maltin, il-GRTU hadmet wkoll biex wetqet l-programm
ta` hidma miftiehem fuq livell Ewropew mall-EuroCommerce u l-UEAPME,
iz-zewg organizazzjonijiet li maghhom l-GRTU hi integrata. Il-GRTU
hadmet ukoll biex issib swieq godda u opportunitajiet godda
ghan-negozji rapprezentati mill-GRTU u rnexxielha tilhaq ftehim ma`
numru ta` organizazzjonijiet u kmamar li jirraprezentaw lin-negozji
zghar u medji f’diversi pajjizi biex dawn joffru l-ghajnuniet kollha
taghhom lis-sidien tan-negozji Maltin li jfittxu kummerc u investiment
gdid u inizzjattivi godda ma` pajjizi ohra. Vince Farrugia qal li
s’issa il-GRTU ghamlet ftehiem bhal dawn ma organizazzjonijiet bhal
GRTU mil-Polonja, l-Indja, il-Qatar, l-Isvezja u id-Danimarka.


Fil-konkluzjoni tad-diskors tieghu d-Direttur Generali qal li f`Malta
ahna forsi l-aktar organizazzjoni minn fost dawk il-membri tal-MCESD li
huma attivi u jressqu proposti. “Nemmnu li z-zmien tal-konflitt ghadda
u li permezz ta` djologi socjali kontinwi bejn l-imsiehba socjali u
l-Gvern nistghu naslu ahjar biex naghtu lil pajjizna ekonomija li
dejjem tikber u li socjalment tkun gusta. Qal ukoll li l-GRTU dejjem
titjieb u qed noffru servizz aktar professjonali li hu apprezzat minn
numru dejjem aktar ta’ sidien ta’ negozji. Hu ghalhekk li fit-2009
rajna zieda ta’  394 membri godda u dan fi zmien meta hafna negozji
Maltin qed ihossu l-afsa iebsa tar-ricessjoni ekonomika.”


Ghalaq il-Laqgha l-President tal-GRTU Paul Abela. Hu semma li din
is-sena l-GRTU ccelebrat bil-kbir s-sittin Anniversarju tal-GRTU u
fakkar li l-GRTU ghada tahdem b’success fuq l-istess principji u valuri
li ssawwru sa mit-twelid taghha aktar min sittin sena ilu u kibret u
bniet l-organizzazzjoni taghha illum hi l-forza ewlenija f’pajjizna li 
tipprotegi u tiggieled ghan negozji zghar u medji. Qal li “n-nies
taghna jaghtu servizz lill-komunita, jhaddmu flushom, jirsistu u
jinvestu u jhaddmu n-nies u huma wkoll ghandhom drittijiet kemm bhala
sidien ta’ negozji kif ukoll bhala cittadini. It-triq li mxejna
f’sittin sena kienet twila u kburin b’li ghamilna. It-triq li baqghalna
quddiemna hi twila wkoll. Jien zgur li hi isbah, imma mhux ehfef.”


Il-President semma wkoll kemm il-GRTU stinkat biex dhalna fl-Unjoni
Ewropea “anke akkost tas-sagrificcji li x’uhud minna kellhom jaghmlu,
ghax nemmnu li l-Ewropa hi l-ahjar garanzija li s-suq zghir taghna jkun
jista’ jikber biex l-kummerc ikompli jespandi u uliedna jkunu jistghu
jibqghu jkabbru.”


Qal wkoll li l-GRTU illum ma tgergirx u tikritika biss, ahna nisimghu
lin-nies taghna, niehdu pariri ta’ shabna fuq livell Ewropew u
tal-esperti taghna u mmorru ghand l-awtoritajiet b’soluzzjonijiet
alternattivi ghal dak li jfasslu wahedhom l-politici u l-burokratici.
“Meta jkellmuna minn qabel, nghinu l-awtoritajiet jaghmlu l-affarjiet
sewwa.”


Il-President awgura lil dawk prezenti sena tajba rringrazzjhom
tas-sapport kollu li taw f’dawn is-snin kollha. Irringrazzja b’mod
specjali lid-Direttur Generali Vince Farrugia, lill-istaff formidabbli
li illum thaddem il-GRTU, lill-Kunsilliera, lill-membri kollha
tal-Kumitati u lil tant membri u voluntiera li jahdmu minn qalbhom
ghall-GRTU.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).