SME Chamber

Aggornament: In-Naxxar

 Fl-Ahhar laqgha li l-GRTU kellha mal-membri taghha fin-Naxxar, gie deciz li jinhatar Kumitat sabiex jirraprezenthom fil-laqghat mall-Gvern u Awtoritajiet ohra koncernati. Waqt din il-laqgha, Michael Galea, Vici-President Lokalitajiet informa lil dawk prezenti li l-GRTU ghan nom tas-sidien baghtet l-objection lill-MEPA dwar dan il-progett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-MEPA permezz ta' korrispondenza infurmat lill-GRTU li ser tkun involuta u infurmata b'kull process dwar din l-applikazzjoni. 

Michael Galea flimkien ma Dr Martin Fenech qablu li jigi iffurmat Kumitat apposta sabiex ikun jista` jirraprezenta` lis-sidien. Il-Kumitat jkun kompost  minn rapprezentant tal-GRTU flimkien mal-avukat u zewg rapprezentanti min naha tal-hwienet skond ic-cirkostanzi. Rapprezentanza ghan nom tar-residenzi issir apparti minn Dr Martin Fenech.

Giet diskussa ukoll il-korrispondenza li l-GRTU baghtet lill-Planning and Priorities Coordination Division (PPCD). Il-PPCD infurmat lill-GRTU li l-korrispondenza kienet ser tigi ipprezentata lill-bord li hu inkarigat min dawn il-progetti sabiex tingibed l-attenzjoni qabel ma jsiru aktar zviluppi dwar din l-applikazzjoni.

Michael Galea talab lis-sidien li jekk ghandhom xi proposti li jistghu jkunu validi ghal waqt id-diskussjonijiet iressquhom ghad-diskussjoni sabiex wara tigi diterminata strategija ta' kif ghandhom jimxu l-laqghat.

Fost id-diversi proposti li saru nsibu:

  • Li l-GRTU titlob laqgha mal-Onorevoli Dr Chris Said u ohra mal-Onorevoli Jason Azzopardi wara laqgha li kienet ga skjedada mas-sidien, giet ikkancellata minghajr l-ebda raguni.

Din il-laqgha saret fis-16 ta' Gunju fl-Ufficcju ta' Dr Chris Said u kienet laqgha kordjali hafna fejn l-GRTU ghan nom tas-sidien ipprezentat it-thassib taghhom dwar dan il-progett. Dr Said ha nota ta' dan kollu li ighidnilu flimkien mall-korrispondenza li ghaddiet bejn il-GRTU u l-Ministeru. Dr Said ser jorganizza laqgha mall-Kunsill Lokali tan-Naxxar fejn wara jerga jiltaqa' maghna sabiex inkomplu niddiskutu.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).