SME Chamber

Abbozz ta Ligi dwar il-Konsumaturtur

 Fit-22 ta' Novembru li ghadda il-Gvern ressaq l-Abbozz ta' Ligi li jistabilixxi l-Awtorita' ta' Malta dwar il-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur. Ladarba titwaqqaf, din l-Awtorita' se tkun qed timmira biex is-swieq f'pajjizna jahdmu ahjar u biex tissahhah il-fiducja bejn il-konsumatur u n-negozji.

 

Fix-xhur li ghaddew, is-Segretarju Parlamentari ghall-Konsumatur, Kompetizzjoni Gusta, Kunsilli Lokali u Konsultazzjoni Pubblika,  Dr Chris Said flimkien mat-tim tieghu kellu l-opportunita' li jiltaqa' mall-GRTU biex jispjegaw x'ghandhom f'mohhhom u biex jisimghu minghandna r-reazzjoni taghna ghall-abbozz ta' ligi li kien ghadu qed jitfassal. Saru prezentazzjonijiet dwarha anki fl-MCESD.

Issa l-abbozz ta' ligi tressaq ghall-ewwel qari fil-Parlament, ma jfissirx li dan dahal fis-sehh. Ghad fadal zmien bizzejjed biex dan jigi rfinut fl-istadju tat-Tieni Qari u anki fl-istadju ta' Kumitat.

Ghaldaqstant hawn link  www.opm.gov.mt/konsumatur min fejn tista tnizzel kopja ta' pubblikazzjoni li tispjega l-Ligi fi kliem semplici.

Nistiednek tifli dak li qed jigi propost u tressaq aktar hsibijiet jew reazzjonijiet dwar it-twaqqif ta' din l-Awtorita' lil Carmen Borg fuq

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).