SME Chamber

· L-Ekonomija Maltija tbghati min Stagflation u jibqghu ma jittiehdux mizuri

L-Ekonomija Maltija tbghati min Stagflation u jibqghu ma jittiehdux mizuri
· L-Inflazzjoni f’Gunju titla ghall-2.94%
L-Inflazzjoni issa telghat ghal 2.94 fil-mija sal-ahhar ta’ Gunju 2005. Ix-xahar ta’ qabel kienet 2.92 fil-mija. Xahar wara xahar l-inflazzjoni tiela anke fiz-zmien meta suppost li niezla. Jidher bic-car li l-ekonomija Maltija qeghda fi stat ta’ stagflation fejn ekonomija turi zidiet kostanti fl-inflazjoni bla ma tinhass zieda korrispondenti fil-bejgh u fil-holqien tax-xoghol

· L-Ekonomija Maltija tbghati min Stagflation u jibqghu ma jittiehdux mizuri
· L-Inflazzjoni f’Gunju titla ghall-2.94%
L-Inflazjoni issa telghat ghal 2.94 fil-mija sal-ahhar ta’ Gunju 2005. Ix-xahar ta’ qabel kienet 2.92 fil-mija. Xahar wara xahar l-inflazzjoni tiela anke fiz-zmien meta suppost li niezla. Jidher bic-car li l-ekonomija Maltija qeghda fi stat ta’ stagflation fejn ekonomija turi zidiet kostanti fl-inflazjoni bla ma tinhass zieda korrispondenti fil-bejgh u fil-holqien tax-xoghol.

Ir-raguni hi ovja ghal kull min irid jara. Il-gvern qed jghabbi wisq pizijiet fuq n-negozji u l-intraprizi Maltin l-aktar biz-zidiet fil-complaint costs marbuta mall-imposizzjoni maghgla u hafna drabi bla raguni, ta’ hafna direttivi ewropej, u fuq kollox, kawza taz-zieda mhux ippjanata tal-VAT u l-imposizzjoni ghal gharrieda tal-Eco Tax flimkien ma zidiet ohra, wahda wara l-ohra, fil-prezzijiet tad-diesel u maghhom tal-elettriku. Il-problemi qed ikunu mkabbra bil-kilba tas-settur pubbliku biex jigbor minghand l-konsumaturi u minghand is-sidien tal-intraprizi kull hlas b’lura li hu dovut fi zmien relattivament qasir. Dan qed isir meta hafna negozji mhux izidu l-bejgh biex ikopru dawn l-ispejjes kollha u meta l-konsumatur m’ghandux dhul zejjed biex isostni infieq aktar fl-istabilimenti.

Kieku qed jikber it-turizmu u l-esportazzjoni u qed isiru incentivi li jinkoraggixxu lin-negozji, kieku forsi s-sitwazzjoni qed tkun mitigata. Izda dan mhux qed isir u b’ekonomija m’hiex tikber u bil-gvern irid dejjem aktar minn ekonomija li qed tickien, qed jigri dak li mhux suppost, jigifieri perjodu ta’ zieda kostanti fl-inflazjoni meta n-numru ta’ nies disponibbli ghax-xoghol qed jizdied u l-intraprizi mhux jghamlu profitti bil-konsegwenza li l-investiment qed jonqos u l-impjieg ta’ hafna haddiema hu mhedded.

Dan hu s-sitt xahar wiehed wara l-iehor li l-GRTU qed tohrog din it-twiddiba. Izda mizuri li l-pajjiz ghandu bzonn ghadhom ma ittiehdux. X’inhu jistenna l-gvern? Qed jistenna li l-ekonomija tkompli niezla aktar l-isfel? Li l-inflazzjoni tkompli tirranka? Li d-deficit ikompli jikber ghax jonqos aktar d-dhul mit-taxxi u jkompli jizdied l-infieq tal-gvern? U ghaliex id-diskussjoni serja dwar l-istat vera tal-ekonomija Maltija ghadu ma bediex?

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).