SME Chamber

· Il-Ligi li qed jghaddi l-Parlament biex isahhah il-gbir tal-VAT:

Il-Ligi li qed jghaddi l-Parlament biex isahhah il-gbir tal-VAT:
· Il-GRTU u l-gbir ta’ Ammonti dovuti ta’ VAT
Il-GRTU – Malta Chamber of SME’s – tistqarr pubblikament li l-oggezzjoni taghha f’isem l-maggoranza assoluta tas-sidien tan-negozji Maltin ghall-emendi fil-Ligi tal-VAT li gew imressqa fil-Parlament m’ghandha x’taqsam xejn ma l-isforzi li qed isiru mill-gvern biex tibgabar il-VAT, li f’xi kazi hi ta’ mijiet ta’ eluf ta’ liri u li tolqot lil numru zghir ta’ stabbilimenti kbar, l-aktar dawk li illum huma f’diffikultajiet finanzjarji kbar jekk mhux wkoll f’falliment. Il-GRTU ma tirraprezentax lil min ghandu jghati l-mijiet ta’ eluf ta’ liri f’VAT, izda lil eluf ta’ negozji li jkollhom hlasijiet ta’ qies ragonevoli.

· Il-Ligi li qed jghaddi l-Parlament biex isahhah il-gbir tal-VAT:
· Il-GRTU u l-gbir ta’ Ammonti dovuti ta’ VAT
Il-GRTU – Malta Chamber of SME’s – tistqarr pubblikament li l-oggezzjoni taghha f’isem l-maggoranza assoluta tas-sidien tan-negozji Maltin ghall-emendi fil-Ligi tal-VAT li gew imressqa fil-Parlament m’ghandha x’taqsam xejn ma l-isforzi li qed isiru mill-gvern biex tibgabar il-VAT, li f’xi kazi hi ta’ mijiet ta’ eluf ta’ liri u li tolqot lil numru zghir ta’ stabbilimenti kbar, l-aktar dawk li illum huma f’diffikultajiet finanzjarji kbar jekk mhux wkoll f’falliment. Il-GRTU ma tirraprezentax lil min ghandu jghati l-mijiet ta’ eluf ta’ liri f’VAT, izda lil eluf ta’ negozji li jkollhom hlasijiet ta’ qies ragonevoli.

Il-GRTU dejjem issostni li l-flus tal-VAT m’humiex flus tal-intraprizi izda huma flus tal-awtoritajiet tat-taxxa u l-GRTU ma toggezzjonax ghall-providenti apposta biex la tal-Banek u lanqas hadd ma jabbuza u jahtaf flus li m’ghandux dritt fuqhom bl-iskuza ta’ xi privilegg specjali.

Il-GRTU izda toggezjona bil-kbir kull meta li l-awtoritajiet tat-taxxa jiehdu mizuri u jemmendaw il-ligijiet li isallbu lil kulhadd biex isolvu problemi partikulari li jaffacjaw huma, hafna drabi ikkawzati minnhom stess ghax ihallu hlasijiet ta’ kwantitajiet kbar ta’ flus dovuti jaqghu lura anke meta ikunu jafu li hemm il-gwaj finanzjarju,

Il-GRTU sodisfatta li l-livell ta’ compliance ta’ VAT f’Malta hu l-ghola fid-dinja u li l-livell ta’ gbir ta’ VAT hi l-ghola fost l-pajjizi tal-Unjoni Ewropej. Dan meta bi 18% Malta ghandha wahda mill-ghola rati ta’ VAT fl-Ewropa.

Imma il-GRTU toggezjona u topponi bil-kbir li wara dan kollu issa l-gvern jaqbes il-linja qiesu li s-sid tan-negozju ma jeziztiex u ma jaghti kaz ta’ xejn s-sagrificcji kbar li qed jghamlu s-sidien tan-negozji biex lil gvern jigbrulu bil-fors u bla ebda kumpens il-miljuni kbar f’PAYE, kontribuzzjonijiet socjali, eco-tax u fuq kollox VAT. l-GRTU issostni li mhux sewwa li ghax xi Bank jew xi intraprizi kbar jithallew jabbuzaw jehlu wkoll l-eluf ta’ intraprizi zghar mifruxa ma Malta kollha.

Wara l-izball li sar din d-darba bil-mod li tresqet din l-emenda issa l-GRTU qeghda tistenna l-Ministeru tal-Finanzi jerga jwaqqaf il-Kumitat ta’ Konsultazzjoni biex emendi u caqlieq iehor fis-sistema tat-taxxa li jolqtu l-intraprizi ikunu l-ewwel diskussi f’dan il-Kumitat Konsultattiv u mhux mehuda mill-ewwel fil-Parlament jew imposti b’Avviz Legali bla konsultazzjoni.

Is-sidien tan-negozji u l-intraprizi Maltin ma jistennewx grazzi m’ghand hadd, izda aktar imbiex u pizijiet lanqas.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).