SME Chamber

· IL-GRTU TIKKUMMENTA FUQ L-AHHAR ANALISI TAL-GDP IPPUBBLIKAT MILL-NSO

Is-sitwazzjoni ekonomika ta’ pajjizna kif spjegat fl-ahhar statistika dwar il-GDP, turi sitwazzjoni hazina hafna. L-ewwelnett ghax turi dak li ilhom jghidu s-sidien kollha tan-negozji, li l-ekonomija mhux talli m’hiex tikber izda fil-fatt miexja b’lura. It-tieni ghaliex ic-cifri ippubblikati mill-NSO juru li r-ritmu ta’ tkattir ekonomiku waqaf ghal kollox u li dan il-waqfien issa ilu ghaddej ghal zmien twil wisq tant li issa s-sitwazzjoni saret allarmanti.

· IL-GRTU TIKKUMMENTA FUQ L-AHHAR ANALISI TAL-GDP IPPUBBLIKAT MILL-NSO

· IL-GRTU TITLOB BIDLA FL-ISTRATEGIJA EKONOMIKA U FL-ISTRATEGIJA LEJN L-UNJONI EWROPEJA

Is-sitwazzjoni ekonomika ta’ pajjizna kif spjegat fl-ahhar statistika dwar il-GDP, turi sitwazzjoni hazina hafna. L-ewwelnett ghax turi dak li ilhom jghidu s-sidien kollha tan-negozji, li l-ekonomija mhux talli m’hiex tikber izda fil-fatt miexja b’lura. It-tieni ghaliex ic-cifri ippubblikati mill-NSO juru li r-ritmu ta’ tkattir ekonomiku waqaf ghal kollox u li dan il-waqfien issa ilu ghaddej ghal zmien twil wisq tant li issa s-sitwazzjoni saret allarmanti.

Il-GRTU tinnota li r-ritmu ta’ tkattir waqaf fis-setturi kollha produttivi u baqa’ biss f’dawk is-setturi li, jew ghall-ragunijiet ta’ spekulazzjoni, jew bhal tar-retailing, ghax ma jistghux jaghmlu iehor fi zmien qasir, qed izidu l-output anke meta qed jizdiedilhom id-dejn u sparixxa l-profit. Iz-ziedu fuq pizijiet imposti mill-gvern u l-aktar iz-zieda fl-ispejjes fuq pagi, qed tisboq liz-zidiet fl-output bil-konsegwenza li l-profitti necessarji ghall-investimenti godda mhux qed jinholqu. Fl-istess waqt il-gvern u l-istituzzjonijiet pubblici flok li jghinu qed ikomplu jafsu b’aktar pizijiet u talbiet ghal hlasijiet b’lura fi zmien meta hafna u hafna intraprizi zghar u kbar huma maqbudin f’morsa ta’ tnaqqis fil-bejgh, dewmin aktar biex jithallsu u diffikultajiet dejjem jizdiedu biex jisselfu u jfendu.

Il-GRTU ghalhekk qed terga’ tenfazizza li jekk mhiex ser timbidel il-mixja b’lura li qabdet l-ekonomija, u li issa qed tidher li qed tingrana, ser jizdiedu bil-kbir il-problemi ghal hafna intraprizi u ghal eluf kbar ta’ impjiegi li ghandhom maghhom l-intraprizi privati. Ma jistax ikun, issostni l-GRTU li l-Gvern jibqa jghoddos rasu, mohhu biss f’dak li jghidulu il-burokratici tieghu, mohhu biss fli qed jigri fis-settur pubbliku u jinjora l-indikaturi ekonomici li kollha qed juru li l-ekonomija ghandha problemi serjissima u li s-settur privat ma jiflahx aktar.

Ic-cifri tal-GDP juru waqa’ ta’ 14% f’terminu reali fl-esportazzjoni ta’ prodotti u servizzi. Dan fi zmien meta suppost li qed nghamlu sforzi kbar biex nahtfu l-opportunitajiet li fethitilna l-Unjoni Ewropea. Jidher ghalhekk li l-istrategija kollha tal-Gvern lejn l-Unjoni Ewropeja mhiex tahdem. F’affari ta’ sena hareg bic-car dak li l-GRTU kienet ilha tishaq fuqu, li l-Gvern ma kellux strategija serja ta’ x’ser jaghmel wara li Malta tissieheb fl-Unjoni Ewropeja. Ir-rizultat hu li dan il-falliment ta’ l-istrategiji lejn l-Unjoni Ewropa aktar milli fiducja akbar fir-relazzjonijiet godda ta’ Malta mal-Unjoni Ewropeja holoq minn flok dizilluzjoni kbira.

Il-GRTU qed tappella lill-Gvern biex jirrevedi ghall-kollox il-metodi u strategiji li qed ihaddem fir-relazzjonijiet tieghu mall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u jibdel kull fejn hemm bzonn nies li illum jidher bic-car li wara li issehibna ma kellhom l-ebda pjan kif issa ser niehdu dak kollu li ghandna bzonn biex inkabbru l-ekonomija taghna. Mill-ghaxar pajjizi li dahhlu fl-Unjoni Ewropea, sena ilu, Malta biss waqghet f’dan l-abbiss. Ilum il-gvern jaqbillu jammetti li zbalja u jibdel illum qabel ghada. Is-settur privat irid jghin izda ma jista jekk kollox jibqa’ iddominat minn min falla u minn nies li m’ghandhomx hjiel ta’ entrepreneurship u ta’ x’inhu importanti biex ekonomija tikber billi tara li opportunitajiet godda ma jintilfux.

Il-GRTU twiddeb li l-ekonomija Maltija ma tistax tibqa ghaddejha bir-ritmu li qed juru l-ahhar cifri tal-GDP ippublikati. Dawn juru li l-uniku tkabbir sinjifikanti qed isir fil-qasam tal-proprjeta u tal-kostruzzjoni u fil-qasam finanzjarju li jirrifletti c-caqlieqa tal-investituri lil’ hinn mill-intrapriza li tohloq opportunitajiet godda ta’ negozju u xoghol u lejn qliegh bl-anqas impenn. Ic-cifri juru wkoll il t-tkattir li qed isir fis-settur pubbliku gej kawza taz-zieda allarmanti fid-dejn nazzjonali u fl-infieq mibni fuq it-tkattir tad-dejn u infieq iehor li qed ikollu jaghmel tajjeb ghalih is-settur privat produttiv u l-klassi medja, dik il-faxxa fis-socjeta’ li l-ekonomija taghna l-aktar li ghandha bzonn biex tistimola inizjattivi godda. Ma jistax ikun li min hu rersponsabbli ghall-ekonomija li dawn is-sinjali, li issa ilhom jidhru, ma jarahomx u jibqa ghaddej qiesu xejn mhu xejn.

Il-GRTU tara mis-sinjali kollha li qed jasluha b’aktar enfazi minghand is-setturi kollha li tirraprezentha li l-problema kbira hi l-inkoraggiment lil businessmen Malti biex jinvesti, jhaddem u jkabbar m’hemmx u xhin jintghasru l-weghdi jibqa’ ftit li xejn. Il-GRTU temmen li jekk l-gvern mhux ser jibdel l-istrategija ekonomika li ghandu, s-sitwazzjoni tibqa ma timbidilx. Timbidel biss meta s-sid tal-intrapriza u kull min irid jinvesti f’xoghol produttiv gdid jhoss li verament hu sostnut mis-sistema burokratika u amministrattiva ta’ pajjizna. Tinbidel meta min hu responsabbli ghall-istrategija nazzjonali lejn l-Unjoni Ewropeja juri bic- car li jaf x’inhu jaghmel, jaf xi jrid u jaf fejn hu sejjer u li fuq kollox ghandu nies b’sens ta’ inizjattiva u entrepreunership li kapaci jaghmlu verament id-differenza. Jrid fuq kollox juri li ghandu strategija li ghandha is-support tas-settur privat kollu u mhux biss ta’ ftit individwi tal-qalba.

Il-GRTU qed tappella biex jieqaf l-imbiex lis-sidien tan-negozji li issa qed idejjaq lil kulhadd u tinghata fiducja gdida lil min irid jinvesti fix-xoghol. Jekk ma jsirx hekk l-GDP jiebqa ma jikbirx.

Il-GRTU hi kommessa li tibqa’ tghafas biex tinbidel l-istrategija ekonomika zbaljata li l-gvern miexi biha illum. Dan hu il-messagg li qed jghaddu s-sidien tan-negozji minn kull qasam rapprezentat mill-GRTU.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).