SME Chamber

4 Kunsilli ohra jiftehmu mal-iskema Green MT ghal gbir ta` skart riciklabbli Inizjattiva

  Kunsilli Lokali u Green MT    Marcella Agius –  

L-Iskop

4 kunsilli lokali Isla, Mellieha, Iklin, u Mgarr idecidew li jidhlu fi ftehim ma' Green Mt, Skema Awtorizata, ghal gbir ta'l-iskart ta' l-ippakeggjar biex b'hekk ikabbru l-gabra ezistenti ta' Skart Separat minn dawn il-lokalitajiet. Bejn wiehed u iehor dawn il-5 lokalitajiet illum jingabar 9430kilos.

 

Il-Miri u l-Azzjonijiet biex naslu ghal dan il-ghan

L-iskema Green Mt topera f'kull lokal skond il-htiega tal-Kunsill partikolari. F'dan ir-rigward wiehed irid jappezza d-differenzi kbar li jezistu bejn il-lokalita ta' l-Imdina u l-lokalita tal-Mellieha jew l-Isla. Kien ghalhekk li bix tintlahaq il-mira ta' 15770kilos l-iskema awtorizzata ser tipprovdi s-servizzi li gejjn:

  • Il-gbir tal-borza l-griza minn lokalita (darba jew darbtejn fil-gimgha)
  • Il-providement ta' kampanja edukattiva permezz ta' eco-councillors bi zjarat diretti fir-residenti u stabilimenti kummercjali
  • Incentiv fiskali ghal kull kunsill ghal ammonti li jingabru izjed milli qed jingabar illum
  • Provediment ta' bring-in-sites ta' 1100litru f'diversi lokalitajiet
  • Il-provediment ta' l-borza l-griza lir-residenti tal-lokalita fejn hekk miftiem
  • Provediment ta' tipi differenti ta' kontenituri ghal gbir ta' Skart Separat minn gewwa gonna, postijiet pubblici, u bajjiet
  • Ammont fiskali provdut bhala incentiv ghal avveniment ambjentali organizzat mill-kunsill b'koperazzjoni ma' Green Mt

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).